Rozvoj klíčových kompetencí

Vybavit žáky klíčovými kompetencemi pro život je jeden z hlavních cílů soudobného českého vzdělávání. Výčet klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, k podnikavosti) a výchovná a vzdělávací strategie jsou povinnou součástí školního vzdělávacího programu gymnázia. Obsahová analýza vybraných dokumentů (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, školní vzdělávací programy) ukázala, že vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ přináší díky tematickému rozvržení předmětu prostor pro rozvoj všech kompetencí. Učitelé zapojení do rozhovorů tuto skutečnost potvrdili. Zároveň ale považují rozvíjení klíčových kompetencí za složku výuky, na kterou nezbývá mnohdy čas (oproti složce znalostní).

Zjištěná reálná situace nás motivovala k připomenutí, že by i učitelé měli motivovat. Vzhledem k charakteru jednotlivých kompetencí pro gymnázia i k jejich vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (2007, s. 8) jako „soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě“ považujeme za důležité neuzavírat je pouze do výuky a do budovy školy. Témata probíraná v ZSV naopak přináší mnoho možností nabízejících žákům přesah do jejich života mimo školní prostředí. Například se domníváme, že komunikativní kompetenci si žák posiluje při přednesu zadaného referátu, ale stejně tak i při studentské simulaci zasedání Organizace spojených národů. Kompetenci sociální a personální lze podnítit promítnutím dokumentárního filmu nebo třeba zapojením do dobrovolnické činnosti místní charity.

V následujících kapitolách přinášíme náměty na činnosti probíhající mimo výuku, což ale nesnižuje jejich důležitost pro rozvoj klíčových kompetencí, životních zkušeností a zážitků. Aktivní zapojení přinese žákům mimo již zmíněného osobního rozvoje i zkušenost z praxe, kterou později zúročí při budování profesní dráhy.

Tipy pro použití v rámci témat vybraných tematických celků:

Člověk jako jedinec

Naučme se: Nauč se. Nauč mě. Naučme se!

http://www.naucmese.cz/

Záměrem projektu Naučme se je zprostředkovat prostor, v němž mohou nejrůznější lektoři nabízet své kurzy. Podmínkou k vedení kurzu nejsou žádná osvědčení a akreditace, je to zajímavé téma, jež v dnešní době táhne. Kurzy jsou zaměřeny na různé oblasti (osobní rozvoj, podnikání, zdravý životní styl, cestování, kreativita aj.) a probíhají fyzicky v městech České republiky i v elektronickém prostředí, například ve formě webinářů či Skype konzultací.

Rozvíjené kompetence: k podnikavosti, k učení, komunikativní


Khanova škola: Spolupráce na překladu vzdělávacích videí

https://forum.khanovaskola.cz/t/jak-mohu-pomoci/482

Projekt Khanovy školy jsme zmínili v kapitole Trochu jiné informace. Překlady všech videí a učebních materiálů vznikají díky dobrovolníkům. Zapojit se do propagace celosvětově známého projektu i v českém prostředí je možné i se základní znalostí anglického jazyka (požadovaná je úroveň B1).

Rozvíjené kompetence: k učení, komunikativní, k podnikavosti

Člověk ve společnosti

Charita Česká republika: Dobrovolnictví

http://www.charita.cz/zapojte-se/dobrovolnici/

Dobrovolnictvím se lze zapojit do činnosti celorepublikově působící Charity České republiky. Jednotlivé regiony poptávají konkrétní pozice, například doučování, setkávání se seniory či vedení volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin.

Rozvíjené kompetence: sociální a personální, občanská


Navrhni projekt

http://www.navrhniprojekt.cz/

Navrhni projekt je soutěž pro studenty středních škol pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropskou unií. Cílem akce je přimět aktéry k zamyšlení nad možnostmi čerpání dotací z evropských fondů. Soutěžící vymýšlí projekt, který pozitivně ovlivní místo, kde žijí či studují, navrhují rozpočet, plánují a při veřejných prezentacích vše následně obhajují. Projekty nejsou určeny k realizaci, ale k nácviku dovedností, podpoře klíčových kompetencí a seznámení s fungováním dotačních programů EU.

Rozvíjené kompetence:k podnikavosti, řešení problémů, občanská, komunikativní


Smart up: finanční podpora občanského projektu

http://www.o2smartup.cz/

Nadace O2 podporuje každoročně finančně, ale i odborným zázemím (základy PR, marketingu, práva) projekty mladých lidí ve věku 15-26 let. Projekty musí mít přínos pro okolí, komunitu realizačního týmu, vše další je na předkladatelích návrhu. Z projektů podpořených v roce 2015 lze zmínit následující akce: Vybudování parku pro volný čas mladých v Liberci, outdoorový noční závod dvojic v Holešovicích nebo tvorba informačních včelařských tabulí v Kozlovicích (Moravskoslezský kraj).

Rozvíjené kompetence: k podnikavosti, občanská, sociální a personální, k učení, k řešení problémů

Občan ve státě

Žákovské parlamenty

Školský zákon hovoří o možnosti zakládání samosprávných orgánů žáků a studentů. Žákovský parlament demonstruje v praxi fungování demokratických principů, pomáhá posilovat odpovědnost a kompetence žáků, utvářet pozitivní klima školy a v neposlední řadě oživovat společenský život školy.

Rozvíjené kompetence: k podnikavosti, k řešení problémů, sociální a personální

Občan a právo

Amnesty International: AI v regionech ČR

http://www.amnesty.cz/v-regionech

Vzdělávacímu portálu Amnesty International jsme se věnovali v kapitole Metodická inspirace. Organizace ale nabízí mimo metodické podpory pro výuku lidskoprávní tématiky i možnosti, jak se zapojit do její činnosti přímo v místě bydliště. Participace na aktivitách je možná v různých formách (aktivista, aktivistická skupina, místí skupina) i oblastech (organizování akcí, psaní článků, informování veřejnosti, distribuce letáčků,…).

Rozvíjené kompetence:občanská, k podnikavosti, k řešení problémů, sociální a personální

Mezinárodní vztahy, globální svět

Pražský studentský summit

http://www.studentsummit.cz/

Tradiční projekt pro studenty středních a vysokých škol s cílem rozšířit si znalosti, prohloubit rétorické dovednosti, naučit se argumentovat a pracovat v týmu. Summit simuluje setkání čtyř mezinárodních organizací – OSN, EU, NATO, Visegrádská čtyřka – a jeho předmětem jsou autentické problémy uvedených organizací. Studenti se v neposlední řadě setkají s vrcholnými politickými, mediálními a jinými předními odborníky České republiky.

Rozvíjené kompetence:komunikativní, občanská, k podnikavosti, k řešení problémů, sociální a personální


Mládež v akci: Evropská dobrovolná služba

http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/

Program Mládež v akci, financovaný Evropskou unií, nabízí mladým lidem různé aktivity. Účastník se zapojí jako dobrovolník ve vybrané zemi EU, případně dalších partnerských zemích, a přímo v terénu tak poznává místní prostředí a kulturu, pomáhá rozvíjet toleranci a solidaritu mezi mladými lidmi. Evropská dobrovolná služba nabízí individuální zapojení dobrovolníka i skupinové zapojení více dobrovolníků.

Rozvíjené kompetence: sociální a personální, občanská, komunikativní

Úvod do filosofie a religionistiky

Nebojme se myslet: soutěž pro studenty středních škol; Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

http://nebojmesemyslet.upol.cz/#tab=0

Soutěž, která oslavila v roce 2015 pět let, je inspirována obdobnými mezinárodními soutěžemi. Je určena studentům 3. a 4. ročníku čtyřletých středních škol a odpovídajícím ročníkům nižších gymnázií a snahou organizátorů je rozvíjet u účastníků kritické myšlení. Soutěž není zaměřená na znalosti, ale dovednost samostatně uvažovat a vytvořit vlastní esej na dané filosofické téma. Úspěšní soutěžící dále soutěží o postup na Mezinárodní filosofickou olympiádu.

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, k podnikavosti, komunikativní, k učení

Jak pokračovat

Následující tlačítka Vás přesměrují do dalších částí CD.