Co CD obsahuje a jak s ním pracovat

Co konkrétně CD obsahuje

Smart je anglický výraz s mnoha významy. Být smart znamená být chytrý, vtipný, bystrý, ale i trochu drzý. Přesně takové jsou naše náměty, které vám přinášíme na CD. Již skutečnost, že název CD je netradičně akronym, předznamenává hravost. Nápaditost a originální pojetí jsme se snažili dostat i do materiálů, jež na CD naleznete. Při výběru, co zařadit jako inspiraci pro výuku, jsme považovali za stěžejní dvě skutečnosti:

  • názory učitelů získané v rozhovorech
  • originální a atraktivní zdroje, které zaujmou dnešní studenty.

Na CD ZSV = ZKUSIT SMART VÝUKU naleznete dva druhy členění obsahu. Primárně se jedná o kapitoly a podkapitoly. Důležitá je i druhá klasifikace, která vychází z tematických celků vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. Navazujeme tak na vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, v praxi se však mnohdy oblasti tematicky prolínají.

Kapitoly

Úvodní slovo

Obsah CD

Jak pracovat s CD, jeho členění

Trochu jiné zdroje informací

Nehledě na další vyučované předměty se ve výpovědích učitelů objevil shodně fakt, že je stále těžší zaujmout během vyučování dnešní děti. Obdobné nářky jsou často ke slyšení z různých oblastí i mimo školní prostředí (letní tábory, kroužky, programy v knihovnách atd.).

V kapitole Trochu jiné informace přinášíme inspiraci pro oživení hodin. Vyzkoušejte tipy a zapojte do hodin YouTube, Videa česky, natočte rozhovory s pamětníky či pracujte s Google Scholar. Všechna použitá videa jsou vložena přímo na CD, součástí každého snímku jsou i náměty, na co se při práci v hodině zaměřit, jaké diskuse rozpoutat.

Bonusem kapitoly je text o youtuberech, moderním fenoménu dětí a mladistvých, s dodatkem, jak je možné vše zapojit do výuky. Podívejte se, koho obdivuje dnešní generace.

Metodická inspirace

Výukové metody, jež učitelé uváděli jako nejčastěji používané v hodinách ZSV, nebyly příliš různorodé, převažoval výklad, práce s textem doplněná o občasné zapojení skupinové práce. Rozhodli jsme se proto zařadit na CD komplexní přehled výukových metod spolu s náměty přímo pro ZSV.

Zároveň podporujeme okřídlené „nevymýšlet vymyšlené“, a proto je součástí kapitoly přehled již hotových projektů pro všechny tematické celky. V kapitole najdete odkazy na metodiky neziskových organizací, státních institucí a například i celou učebnici pro základní školy (procvičení látky) ke stažení.

Rozvoj klíčových kompetencí

Klíčové kompetence jsou jedním ze stěžejních pojmů současného českého vzdělávacího systému. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia vymezuje, které kompetence by měla školní výuka rozvíjet, školní vzdělávací programy pak upřesňují přesné zakomponování do vzdělávacích oblastí, oborů a vyučovaných předmětů. Z rozhovorů s učiteli vyplynulo, že považují ZSV za předmět vhodný pro práci se všemi kompetencemi. Zároveň se ale shodují, že časová dotace předmětu a rozsah povinného učiva upozaďují cílený rozvoj klíčových kompetencí přímo v hodině.

Kapitolu Rozvoj klíčových kompetencí jsme v návaznosti na zjištěné pojali z pohledu mimoškolních aktivit. Přinášíme tipy na zapojení studentů do tematicky různorodých aktivit, které jednoznačně utváření klíčových kompetencí stimulují. Náměty jsme volili tak, aby byly pro žáky zároveň lákavé, neotřelé a přinesly jim jedinečné profesí i osobní zkušenosti.

Odborníci ve škole

Neustálý vývoj v obecné i dílčích rovinách společnosti je jednoznačný. Učitelé v rozhovorech shodně s Rámcovým vzdělávacím obsahem pro gymnázia spatřují jako stěžejní charakter ZSV právě nutnost přinášet žákům stále aktuální informace a aktualizovat průběžně obsah vykládané látky.

Vzhledem k časové náročnosti stálého inovování informací přinášíme tip, jak do určité míry delegovat práci. Zapojte do výuky odborníky. Mají o vývoji daného oboru přehled, věnují se problematice do hloubky. Kontakt s člověkem z praxe žákům přinese reálný obraz konkrétní profese, případně i (de)motivaci při volbě povolání.

Mimo klasických institucí, s nimiž školy spolupracují (soudy, policie, politici aj.), přinášíme i náměty na zapojení nových odvětví během vyučování. Informační technologie, sociální sektor nebo například informační střediska Evropské unie. Součástí kapitoly jsou i otázky, na něž se můžete při besedách s odborníky zaměřit.

Výzkum

CD je jedním z výstupů projektu podpořených v rámci studentské grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt s názvem Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích je zaměřen na výzkum specifik vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ a hlavními metodami sběru dat jsou polostrukturované rozhovory s učiteli ZSV a obsahová analýza pedagogických dokumentů státní i školní úrovně.

V kapitole Výzkum pojednáváme stručně o cílech našeho výzkumu, metodologii a interpretacích vybraného obsahu.

O katedře

Autoři CD působí na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, z tohoto důvodu věnujeme prostor její historii, významným členům i aktuálním výzkumným trendům. Inspirací pro výuku mohou být i instituce, s nimiž katedra spolupracuje, jejich adresář spolu s odkazy na webové stránky je součástí kapitoly.

Řešitelé

Na vzniku CD ZSV= ZKUSIT SMART VÝUKU se mimo autorů textových částí podílel počítačový odborník a grafik. Klíčová je i spolupráce s praxí – testování námětů na CD ve školním prostředí a nakladatelská práce. Všechny zapojené kolegy představujeme v kapitole Řešitelé.

Jak s CD ZSV pracovat

Rady od programátora a designera

Zvolený způsob prezentace výsledků výzkumu byl vybrán, mimo v úvodu zmíněných důvodů, také kvůli snadnému ovládání Vám blízkého webového prostředí.

Kompaktní disk ZSV = ZKUSIT SMART VÝUKU je vytvořen podobnou cestou, jakou se vytváří webové prezentace. Proto se Vám také otevřel ve webovém prohlížeči. Díky tomu můžete využívat standardní webové nástroje - šipka zpět, atd.

Kvůli omezené kapacitě CD a licenčním podmínkám nebylo možné videa z kapitoly Trochu jiné zdroje informací stáhnout přímo na CD. Pokud si budete chtít vybraná videa přehrát, spusťte CD na počítači připojeném k internetu. Popřípadě využijte možnost zkopírovat URL odkaz.

CD ZSV = ZKUSIT SMART VÝUKU bylo testované na prohlížečích

  • Google Chrome - verze 46.0.2490.80
  • Internet Explorer - verze 11
  • Mozilla Firefox - verze 37.0.2

V případě, že se vám CD zobrazuje na prohlížeči špatně, prosím kontaktujte správce Vašeho počítače.

Uživatelé využívající Internet Explorer, si v případě vyzvání (jako zde na obrázku - v dolní části) musí povolit ActiveX prvky (více informací o ActiveX zde). V opačném případě bude některá funkcionalita CD nedostupná.

Jak pokračovat

Následující tlačítka Vás přesměrují do dalších částí CD.