Metodická inspirace

Učitel ZSV, stejně jako učitel každého jiného předmětu, by měl volit didaktické metody v návaznosti na téma a cíl vyučovací hodiny. V kontextu výuky na gymnáziích je vzhledem k požadovanému rozsahu a hloubce znalostí nejvhodnější metoda výkladu, neměla by to být však metoda jediná. Obzvláště v ZSV je pro tematickou rozmanitost předmětu místo pro aplikaci dalších metod. Didaktická různorodost přispěje nejen k oživení hodiny, pro dosažení některých stanovených cílů jsou metody, v nichž je aktivní sám žák, nutné.

Obsahem této kapitoly je přehled vyučovacích metod, vybrané metody budou podrobněji popsány. Dále uvádíme pro každý tematický celek inspiraci v podobě již existujících projektů, které mají často vlastní aktivity a metodiky již vytvořené.

Klasifikace výukových metod (Maňák, Švec, 2003)

 1. Klasické výukové metody - slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor); názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž); dovednostně-praktické (napodobování, laborování a experimentování, vytváření dovednosti, produkční metody)
 2. Aktivizující metody - diskusní, heuristické a řešení problémů, situační, inscenační, didaktické hry
 3. Komplexní výukové metody - frontální výuka, skupinová výuka, partnerská výuka, individuální výuka, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, učení dramatem, otevřené učení, učení v životních situacích, televizní výuka, výuko podporovaná počítačem, sugestopedie a superlearning, hypnopedie
(Zpracováno podle: MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-731-5039-5.)

Maňákovo dělení výukových metod je komplexní a podrobné, my se zaměříme na soubor tzv. metod kritického myšlení. Některé z nich nepatří mezi zcela tradiční didaktické metody, a to i proto, že necílí primárně na rozvoj znalostí. Domníváme se, že u právě proto pro ně lze najít vhodné uplatnění ve výuce ZSV.

Součástí každé metody je její popis, mnohdy doplněný o konkrétní námět k realizaci.

Metody kritického myšlení

RWCT (Reading & Writting for Critical Thinking) je celosvětový program zaměřující se na rozvoj kritického myšlení u žáků. Česká odnož, webové stránky www.kritickemysleni.cz, organizuje vlastní školení a vydávání časopisu Kritické listy.

Vybrané výukové metody v návaznosti na tematické celky ZSV

Volné psaní

Metoda volné psaní představuje písemné vyjádření na zadané téma, kdy je stěžejní podmínkou psát po celý vymezený čas (s nadsázkou řečeno neodlepit tužku od papíru). A to bez ohledu na stylistickou a gramatickou stránku vět. Před započetím aktivity je nutné připomenout, že se pisatel nesmí k již napsanému vracet a nic opravovat.

(Zpracováno podle: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX, 2000. ISBN 80-85783-28-2.)

Námět do výuky

Člověk ve společnosti

Volné psaní se nejvíce hodí pro témata, která sama o sobě vyzívají k vyjádření názoru. Čeká-li vás ve výuce kontroverzní téma (například handicapovaní, xenofobie, rasismus, homosexualita aj.), požádejte na konci hodiny (před samotnou prezentací vybraného tématu) žáky o vyjádření svých názorů ve formě volného psaní. Zadání může být zcela volné nebo do určité míry ohraničené (Jak vnímáš téma v českém kontextu? Vnímáš téma jako společenský problém?). Seznámíte-li se s názory žáků, budete „o krok napřed“. Při přípravě úvodu tématu pracujte se získanými prekoncepty, hodina bude zajímavější, osobnější. Navíc budete mít představu, na co by se měly zaměřit diskuze, jaké smýšlení ve třídě převažuje atd. V neposlední řadě se k danému tématu vyjádří všichni, tzn. ne pouze aktivní jedinci, kteří jsou ochotni diskutovat před celou třídou.

Člověk ve společnosti

Použijte metodu volného psaní jako ilustraci toho, že každý člověk je individualita a jeho jednání je ovlivněno subjektivními zkušenostmi. Zadejte žákům jako téma volného psaní záměrně nejednoznačný pojem (láska, štěstí, blaho aj.) a nechce jim zcela volné pole působnosti, pouze ohraničte čas. Při následné reflexi akcentujte, kolika různými směry se žáci vydali, i když zadání bylo stejné. Jsme různí, nejsme stejní, neberme to jako negativum či chybu.


Učíme se navzájem

Základní pomůckou pro metodu učíme se navzájem je text, jenž je nutné rozdělit na dvě stejně dlouhé části. Práce probíhá ve dvojici, kdy si žáci mezi sebou určí, kdo bude „učitel“ a kdo „žák“. Oba si přečtou první část, „učitel“ poté shrne, o čem text byl, „žák“ se případně doptává. Pro druhou část textu se role promění. Následně zpracuje dvojice společně výpisky z textu.

(Zpracováno podle: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX, 2000. ISBN 80-85783-28-2.)

I.N.S.E.R.T.

Metoda I.N.S.E.R.T. je jedna z metod práce s textem. Žáci dostanou text, který si čtou a fakta rovnou klasifikují. Označuji si informace, jež:

 • znají ()
 • jsou nové (+)
 • odporují jejich názoru (-)
 • jsou nejasné (?)

Pro silnější fixaci poznatků lze zapsat jednotlivé informace do tabulky, kdy se vždy do sloupečku zapisuje jeden druh (známé, nové, nesouhlasím, nejasné). Na samostatnou práci vždy navazuje společná diskuze a porovnání označení u jednotlivých žáků.

(Zpracováno podle: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX, 2000. ISBN 80-85783-28-2.)

Pětilístek

Název metody předjímá její obsah; tvoří se tematický pětilístek. Stěžejní je téma, které je rozpracováno dle následujících pokynů na pěti řádcích:

 1. TÉMA (1 slovo)
 2. JAKÉ JE? (2 slova)
 3. CO DĚLÁ? (3 slova)
 4. VĚTA SLOŽENÁ ZE ČTYŘ SLOV VZTAŽENÁ K TÉMATU
 5. SHRUTÍ/ SYNONYMUM K TÉMATU (1 slovo)
petilistek
(Zpracováno podle: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX, 2000. ISBN 80-85783-28-2.)

Námět do výuky

Občan a právo

Metodu pětilístku lze použít pro ilustraci významu informovanosti při utváření názoru a aktu rozhodování.

Najděte v médiích konkrétní případ popisující trestný čin. Seznamte žáky pouze se základními fakty příběhu (aktéři, druh trestné činnosti, postih atd.), záměrně vynechejte podrobnosti (další okolnosti trestného činu, motivace, etnická příslušnost pachatele či oběti aj.). Vybraným jedincům rozdejte kompletní původní text, v němž budou i bližší informace. Celou třídu nechte zpracovat pětilístek na téma zmíněného příběhu. Každý pracuje s verzí, kterou zná. Tj. větší část třídy s holými fakty, vybraní jedinci i s podrobnostmi.

Porovnejte ve společné diskuzi, zda se pětilístky nějakým způsobem liší v závislosti na známých informaceích. Ovlivňuje naše názory, do jaké míry jsme o věci informováni?


Brainstorming

Metoda brainstormingu je považována za techniku podporující tvořivé myšlení, původ má v oblasti managementu. Brainstorming je založený na skupinovém řešení problému, kdy se v první fázi spontánně vyslovují a společně zapisují myšlenky. Poté přichází analýza zjištěného spolu s aplikací na výchozí problém.

(Zpracováno podle: PRŮCHA, JAN. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-722-8.)

Myšlenková mapa

Myšlenkové mapy jsou v současnosti populárním nástrojem, který je založený na vazbách mezi jednotlivými pojmy a grafickým naznačením jejich hierarchického uspořádání. Základ mapy tvoří klíčový pojem, na který jsou v různých úrovních napojeny pojmy další.

(Zpracováno podle: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX, 2000. ISBN 80-85783-28-2.)

Námět do výuky

Úvod do filosofie a religionistiky

Vyzkoušejte zadat myšlenkovou mapu na potřebné téma místo klasického znalostního testu s otázkami.

Klíčový pojem může například představovat filosofické směry 20. století. Žáci mají prostor ukázat nejen to, co se slovo od slova naučili, ale hlavně, zda si uvědomují vazby mezi jednotlivými skutečnostmi. Pro uvedené ilustrativní téma například to, že moderní filosofie není izolovaný obor, ale zohledňuje v sobě poznatky z různých odvětví (teorie relativity, Charles Darwin a jeho teorie, lingvistický strukturalismus aj.), jež následně ovlivňují dílčí filosofické směry.

Porovnejte ve společné diskuzi, zda se pětilístky nějakým způsobem liší v závislosti na známých informaceích. Ovlivňuje naše názory, do jaké míry jsme o věci informováni?


Vím-chci vědět – dozvěděl jsem se

Žáci si připraví papír, resp. sešit a vytvoří tři sloupečky. Do prvního si poznamenají, co již o určitém tématu vědí. Druhý sloupeček je vyhrazen pro informace, které by rádi získali, třetí je určený pro reflexi. Písemnou reflexí je v daném případě shrnutí toho, co se žáci naučili, a to i kupříkladu ve vztahu k tomu, jakou měli původní představu (přání) o tom, co se naučí.

S metodou se nemusí pracovat pouze samostatně, ba naopak je vhodnější reflexi provádět následně i v rámci celé skupiny.

(Zpracováno podle: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX, 2000. ISBN 80-85783-28-2.)

Námět do výuky

Úvod do filosofie a religionistiky

Vyzkoušejte zadat myšlenkovou mapu na potřebné téma místo klasického znalostního testu s otázkami.

V rámci kapitoly ODBORNÍCI VE ŠKOLE přinášíme náměty na besedy, jež by mohly oživit hodiny ZSV. Dobrý řečník a poutavé téma je jejich základ, ale rovněž nepodceňte ani žákovskou přípravu. Vhodným nástrojem je právě metoda Vím – chci vědět – dozvěděl jsem se, kdy se žáci předem koncentrují na připravovanou akci. Zároveň si při společné diskuzi vytyčíte oblasti, které vás zajímají, o čem by se měl host v průběhu výkladu a diskuse jistě zmínit.

Inspirace z hotových projektů pro použití v rámci ZSV ve vybraných tematických celcích

Člověk jako jedinec

Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ; Michaela Buchtová et al.

http://www.robotomie.cz/obsah/vyuka/Internetove_aplikace_ve_vyuce.pdf

Elektronická podoba metodiky zaměřené na použití vybraných aplikací v rámci školních předmětů. Součástí jednotlivých kapitol je popis aplikace, návod k použití, pracovní listy a konkrétní tipy, jak s ní ve výuce pracovat.


Člověk ve společnosti

Vzdělávací program Varianty; Člověk v tísni

www.varianty.cz

Hlavními tématy Variant jsou globalizace, inkluzivní společnost a respekt. Pořádají pravidelně kurzy a semináře pro široku i odbornou veřejnost, v nabídce jsou i akreditované semináře pro učitele. Program Varianty poskytuje odborné rady, k dispozici jsou na jejich webových stránkách přímo hotové aktivity a metodiky.


Občan ve státě

Lidská práva; Amnesty International

http://www.lidskaprava.cz/home

Vzdělávací projekt nadnárodní organizace zaměřený na problematiku lidských práv v celosvětovém měřítku. Na webových stránkách projektu jsou k dispozici aktivity, interaktivní mapy, články a v neposlední řadě i informace o seminářích pro učitele.

Kompas: Manuál pro výchovu mládeže k lidských právům; Rada Evropy

http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Kompas_manual.pdf

Metodický materiál pro výuku problematiky lidských práv. Publikace obsahuje spíše delší a časově náročnější aktivity.

Moderní dějiny; Občanské sdružení PANT

http://www.moderni-dejiny.cz/

Ucelené informace o historii 20. století doplněné o výukové prezentace, pracovní listy, studie historiků a soubory pramenů, které jsou k dispozici na webových stránkách projektu. V rámci aktualit jsou k dispozici právě probíhající soutěže pro školy.

Výchova k občanství: metodický portál; Centrum občanského vzdělávání

http://www.vychovakobcanstvi.cz/

Cílem metodického portálu je podpořit občanské vzdělávání nejen ve školách, ale i v rámci práce se širokou veřejností. Na internetových stránkách jsou odkazy na online metodické publikace s aktivitami (např. občanství, korupce, extrémismus) i ukázky celých lekcí spolu s dalšími zdroji informací.


Občan a právo

Street Law: právo do škol; PF UK

http://www.streetlaw.eu/jednotlive-aktivity/

Původně americký projekt vznikl, aby podpořil právní gramotnost u laické veřejnosti. Česká skupina působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má mimo jiné bohatou nabídku pro školy (besedy, semináře, simulovaná soudní přelíčení). Součástí webových stránek je i metodika, odkazy na televizní pořady či skripta věnující se implementaci práva do středoškolské výuky.


Mezinárodní vztahy, globální svět

Evropská unie hrou: Informační portál s učebními materiály o Evropské unii; Zastoupení Evropské komise v ČR

http://euhrou.cz/

Webové stránky jsou členěny do sekcí podle toho, kdo informace hledá (učitel, student, školák,…). Mimo hotových aktivit lze nalézt na stránkách také například informace o nově vydávaných knihách s unijní problematikou či podmínky školní exkurze do Evropského domu.

Simulační hra Evropa 2045; FF UK, MFF UK

http://www.evropa2045.cz/

Výuková hra Evropa 2045 simuluje vývoj světového dění a během jednotlivých fází připravuje hráčům (školní třída) diskuzní otázky, problémy a rozhodnutí, o kterých je například nutné hlasovat. Součástí hry jsou i metodické materiály pro učitele a pracovní listy pro žáky.


Úvod do filosofie a religionistiky

A Philosophy Comis; Komiksové zpracování vybraných filosofických témat

http://existentialcomics.com/archive/byPhilosopher

Série komiksů humorně zpracovávající vybraná témata z filosofie. Součástí každého komiksu je nápověda (vysvětlení kontextu, zasazení filosofa do směru apod.) určená čtenáři, který nepochopil pointu příběhu.

Učebnice Výchova k občanství

Ke stažení na adrese:http://vychovakobcanstvi.eu/stranka/default/ucebnice

Vzhledem k překryvu některých témat výuky na základní a střední škole, doporučujeme učebnici Výchovy k občanství (2009), jejíž autoři jsou převážně studenti učitelství. Učebnice je metodicky rozmanitá, barevná a má i doložku MŠMT.

Jak pokračovat

Následující tlačítka Vás přesměrují do dalších částí CD.