Úvodní slovo

Vážení a milí učitelé,
CD, které jste právě úspěšně spustili na Vašem počítači, je jedním z výstupů projektu studentské grantové soutěže 2015 pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci.

Název projektu zní

Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích

a jeho cílem je popsat specifika sledovaného vzdělávacího oboru, z něhož vychází gymnaziální předmět Základy společenských věd (dále jen ZSV). Zaměřili jsme se na ukotvení oboru ve školských dokumentech státní i školní úrovně a na to, jak ZSV vnímáte Vy, učitelé. Různorodé disciplíny, kontroverzní témata, znalostně a postojově orientované diskuze, i to jsou ZSV.

CO ČEKÁ UVNITŘ

Obsah CD ZSV vychází z informací, které se při analýze Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, vybraných školních vzdělávacích programů a rozhovorů s učiteli ZSV ukázaly jako stěžejní pro realizaci výuky.

Kurikulární dokumenty i učitelé v rozhovorech hovoří o charakteru vyučovacího předmětu a cílech, k nimž by výuka měla směřovat. Tendence, které jsme u zapojených učitelů zaznamenali, jsme pojali jako výchozí pro tento materiál určený svým obsahem a formou primárně učitelům, a studentům učitelství. Vybrané body dle nás utvářejí profil vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, přirozeně mají tedy vliv na oborovou profesní kompetenci jeho učitelů. Naším záměrem je podpořit rozvoj oborové kompetence, a proto přinášíme, s ohledem na zjištěné potřeby, praktické tipy a náměty do výuky ZSV pro oživení a doplnění vyučovacích hodin.

PROČ CD

CD jako médium jsme zvolili záměrně, neboť elektronická forma metodického materiálu je flexibilní, aktivně propojená s odkazy na internetu a v neposlední řadě ekologicky šetrnější než papírová publikace.

Za řešitelský tým projektu


podpis
Mgr. Vanda Vaníčková


Jak pokračovat

Následující tlačítka Vás přesměrují do dalších částí CD.