METODICKÉ NÁMĚTY

obsah

Pro učitele v praxi, který má již osvojený znalostní aparát svého oboru, je metodické pojetí učiva (didaktická transformace) důležité. I když se mnohdy nemění obsah, forma ano. Způsob, jak učivo předávat, odráží společenské, didaktické a technologické trendy.

Pro oblast soudobých dějin přinášíme různorodé metodické inspirace pro podnětné a didakticky bohaté hodiny. Cílíme jak na tradiční historické prameny (orální historie), tak i na inovativní postupy (obrazová komiksová zpracování dějin nebo například YouTube videa). Zároveň jsme zpracovali i méně tradiční možnosti, jak propojit soudobé dějiny s jinými gymnaziálními vyučovacími předměty.